Dokumenty

Wymogi formalne dla kandydatów do przysposobienia dziecka - wymagane dokumenty.

 

1.      Podanie do Ośrodka o pomoc w przysposobieniu dziecka.

 

2.      Zdjęcia lub zdjęcie wspólne (aktualne).

 

3.      Dowód osobisty – dokument potwierdzający obywatelstwo (do okazania).

 

4.      Aktualny zupełny odpis aktu małżeństwa.

 

5.      Autobiografie małżonków (druk w załączeniu).

 

6.      Zaświadczenia o wysokości zarobków wraz z kserokopią rozliczenia PIT za ostatni rok. *

 

7.      Akty własności – akty notarialne, wyciągi z księgi wieczystej, poświadczenia o prawie do lokalu (kserokopie) – wg uznania.

 

8.      Opinie z zakładów pracy – wg uznania.

 

9.      Zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia małżonków z informacją, że nie ma przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem. *

 

10.  Wyciąg z księgi ślubów - dokument zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego - wg uznania.

 

11.  Opinia osoby duchownej - wg uznania.

 

12.  Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. * (druk w załączeniu).

 

13.  Oświadczenie iż w chwili składania podania do Ośrodka/aktualizacji przedłożonych wcześniej dokumentów nie toczy się przeciwko kandydatom żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz, że nie są oskarżeni o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy, w tym przemocy w rodzinie, jak również nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo z użyciem przemocy ( druk w załączeniu ). *

 

14.  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich; informacja o tym, iż kandydaci nie byli i nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie jest i nie była ona im ograniczona ani zawieszona, że kandydaci nie leczą się psychiatrycznie oraz nie są uzależnieni od alkoholu oraz środków odurzających (w razie wątpliwości zaświadczenie od specjalistów z właściwych poradni) oraz iż kandydaci wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (druk w załączeniu). *

 

15.  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (druk  w załączeniu).

 

* dokumenty do aktualizacji w momencie składania wniosku do Sądu o przysposobienie.

Script logo