Kierunki działania Ośrodka

 

 1. Ośrodek adopcyjny w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.
 2. Ośrodek adopcyjny współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

W myśl Art. 156 ustawy do zadań ośrodka adopcyjnego należy, w szczególności:

 1. kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 2. dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka:
 3. współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 4. udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 5. gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 6. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 7. przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
 8. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 9. wspieranie psychologiczno – pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób które przysposobiły dziecko;
 10. organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 11. wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
 12. zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 13. prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.
Script logo