Ośrodek Adopcyjny

 Informacje o Ośrodku:

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy "Dzieło Pomocy Dzieciom" został powołany 25.09.1995r. przez Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Celem Ośrodka było inicjowanie i wspieranie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego dla zapewnienia naturalnego prawa dziecka do godziwego życia i posiadania rodziny w oparciu o wartości i zasady wychowania chrześcijańskiego. Ośrodek został wpisany do ewidencji Kuratora Oświaty w Krakowie pod nr 128/95 dnia 28.12.1995 roku.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianie uległa nazwa dotychczasowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego „Dzieło Pomocy Dzieciom” na Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” oraz zakres realizowanych przez Ośrodek zadań. Zgodnie bowiem z art. 154 ust. 1 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. do wyłącznej kompetencji ośrodków adopcyjnych należy prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie przy ul. Rajskiej 10 działa na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Małopolskiego, której przedmiotem jest powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu procedur przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka. 

Zadanie publiczne realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Działalność Ośrodka jest również współfinansowana przez Dzieło Pomocy Dzieciom Fundację Ruperta Mayera.

Organem założycielskim i prowadzącym Ośrodek jest Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

Podstawową ideą działania Ośrodka jest wspieranie naturalnego prawa dziecka do godnego życia i posiadania rodziny w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego.
Cele te realizowane są poprzez działalność wspierającą rodzinę naturalną dziecka, jak również przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych na rzecz sierot społecznych, które przebywają w placówkach lub w opiece zastępczej.

Zakres szczegółowych zadań Ośrodka Adopcyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887), umowy zawartej z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz  Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka.

  • Kwalifikujemy dzieci do przysposobienia.
  • Poszukujemy odpowiednich  kandydatów do przysposobienia dziecka.
  • Prowadzimy szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka wg. autorskiego programu szkolenia „Dzieło Pomocy Dzieciom”
  • Prowadzimy procedury przysposobienia dziecka.
  • Udzielamy wsparcia psychologiczno – pedagogicznego kandydatom do przysposobienia dziecka, osobom które już przysposobiły dziecko, osobom adoptowanym.
  • Zapewniamy pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
  • Organizujemy grupy wsparcia dla kandydatów do przysposobienia dziecka dla osób które już przysposobiły dziecko, dla osób adoptowanych.
  • Organizujemy Małopolskie Zjazdy Rodzin Adopcyjnych pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

Ośrodek  kontynuuje współpracę z wolontariatem oraz jednostkami samorządowymi Województwa  Małopolskiego i Miasta  Krakowa:

- w zakresie wsparcia rodzicielstwa adopcyjnego – zarówno szkoleń kandydatów na rodziny adopcyjne  jak i specjalistycznego wsparcia tych rodzin (poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz organizowanie zjazdów tych rodzin oraz ich grup wsparcia). Ośrodek opiniuje również zlecone przez sądy rodzinne wnioski o przysposobienie w rodzinach rekonstruowanych.

 

W głębi serca każde z nas marzy o domu, gdzie byłaby mama i tato.
Każde z nas chciałoby mieć kochającą mamę, która przytuli, powie "córeczko", "synku". 
Marzymy o prawdziwym tacie: odważnym, troskliwym, dbającym o rodzinę.
Większość z nas takiego domu nigdy nie miała, ale wciąż go potrzebuje, niezależnie od tego czy ma rok, czy 10 lat.

 

Script logo