Podstawowe informacje

Adopcja (łac. Adoptio)- przysposobienie,  prawne uznanie obcego biologicznie dziecka za własne. Proces adopcji regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kandydaci do przysposobienia dziecka winni spełniać warunki  art.114 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, uzyskać pozytywną ocenę wstępną Ośrodka na podstawie analizy wymaganych dokumentów, wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania oraz wstępnej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej.

Ø OCZEKIWANIA WOBEC RODZIN ZAMIERZAJĄCYCH PRZYSPOSOBIĆ DZIECKO:

§  Dobry stan zdrowia, odpowiednie warunki bytowe i finansowe, pełna zdolność do czynności prawnych

§  Właściwa motywacja do podjęcia się roli rodzica adopcyjnego

§  Zdrowie psychiczne, prawidłowo ukształtowana osobowość,  brak uzależnień

§  Dojrzałe postawy rodzicielskie i właściwe postawy wychowawcze (postawa akceptacji, rozumienie potrzeb dziecka, tolerancja, brak nadmiernych wymagań przy jednoczesnej konsekwencji wychowawczej)

§  Gotowość do rozwijania swoich kompetencji  wychowawczych  a także wiedzy i umiejętności związanych z pełnieniem funkcji rodzica adopcyjnego

§  Odpowiednia różnica wieku między kandydatami na rodziców adopcyjnych a dzieckiem kierowanym do rodziny adopcyjnej

§  Odpowiedni staż małżeński

§  Prawidłowo funkcjonująca para małżeńska.

- jakość więzi między małżonkami- jako warunek właściwego    funkcjonowania rodziny adopcyjnej

- właściwe strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, gotowość małżonków do udzielania sobie wsparcia,

-  stabilność związku- jako czynnik istotny dla poczucia bezpieczeństwa powierzanego dziecka

Kwalifikacja dzieci do przysposobienia.

Przy kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia ośrodek adopcyjny współpracuje w szczególności z asystentem rodziny, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, regionalnymi placówkami opiekuńczo – terapeutycznymi, interwencyjnymi ośrodkami preadopcyjnymi, podmiotami leczniczymi, placówkami oświatowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami oraz Policją.

Kwalifikacja dziecka do przysposobienia obejmuje diagnozę psychologiczną, określenie specyfiki potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny, dokonywaną przez psychologa ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnej w nowej rodzinie, ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka. Diagnozę psychologiczną dziecka prowadzi się w optymalnych dla niego warunkach tzn w jego miejscu przebywania np. w rodzinie zastępczej lub placówce.

Ośrodek adopcyjny sporządza „kartę dziecka” zawierającą informacje o sytuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, gromadzi dostępną dokumentację medyczną i psychologiczną dotyczącą tych dzieci. W  przypadku niepozyskania kandydata do przysposobienia dla danego dziecka, przekazuje informację wraz z dokumentacją w terminie określonym przepisami do Ośrodka Adopcyjnego prowadzącego Wojewódzki Bank Danych.

Script logo