Szkolenie kandydatów

(Program szkolenia zatwierdzony Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr 1/2012/RA z dnia 9 lutego 2012 roku.


Głównym celem szkolenia „Dzieło Pomocy Dzieciom” jest wszechstronne przygotowanie uczestników do prawidłowego pełnienia roli rodzica adopcyjnego, a tym samym zapewnienie dzieciom kierowanym do przysposobienia możliwości wzrastania i rozwoju w bezpiecznym, trwałym i stabilnym środowisku rodzinnym. 

Cele szczegółowe szkolenia to przede wszystkim pomoc uczestnikom w rozeznaniu swojej motywacji do przysposobienia dziecka, a także nabycie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego radzenia sobie z wychowaniem przysposobionego dziecka.

Organizacja przebiegu szkolenia wychodzi naprzeciw potrzebom aktywnych zawodowo uczestników, którzy mają możliwość szkolenia w weekendy.

Czas trwania szkolenia - po uzyskaniu wstępnej pozytywnej oceny kandydatów na podstawie diagnozy psychologiczno pedagogicznej i wywiadu adopcyjnego oraz po odpowiednim przygotowaniu pedagogicznym w Ośrodku przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie, uczestnicy szkolenia biorą udział w pięciu dwudniowych (weekendowych) sesjach szkoleniowych w Żmiącej koło Limanowej.

Całość szkolenia organizowanego w Ośrodku Adopcyjnym, wraz ze szkoleniem praktycznym uczestników trwa 60 godzin dydaktycznych.

  • Część wykładowo – warsztatowa szkolenia obejmuje 40 godzin dydaktycznych (w tym pięć godzin dydaktycznych warsztatów odnośnie motywacji do przysposobienia dziecka, realizowanych podczas trzech spotkań edukacyjnych)

  • 20 godzin dydaktycznych przeznaczone jest na odbycie przez uczestników praktyki na terenie CPOW w Żmiącej lub w innych zastępczych formach opieki, w tym pięć godzin na spotkania podsumowujące przebieg praktycznej części szkolenia – grupy wsparcia.

Script logo