Wsparcie

Ośrodek obejmuje opieką osoby dorosłe, dzieci i młodzież.

Adresatami działań Ośrodka są rodziny naturalne, ustanowione i funkcjonujące już rodziny adopcyjne (załącznik), różnego typu rodziny zastępcze oraz kandydaci starający się o przeszkolenie i zakwalifikowanie do przysposobienia dziecka.

W grupie dzieci i młodzieży – Ośrodek działa na rzecz dzieci pozbawionych możliwości opieki ze strony ich rodziny naturalnej, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, różnego typu rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, czy dzieci pozostawianych po urodzeniu w szpitalach lub „Oknie Życia” Caritas.

Wśród młodych adresatów zadania są również osoby adoptowane wymagające wsparcia terapeutycznego. Są one zgłaszane przez rodziców adopcyjnych lub zapraszane przez Ośrodek w ramach pracy z rodzinami adopcyjnymi. Szczególną grupę stanowi tu dorastająca młodzież z rodzin adopcyjnych lub różnych form opieki zastępczej, poszukująca własnych korzeni i wsparcia w budowaniu swojej tożsamości. Każdego roku kilka takich osób włącza się w pomoc wolontariuszom w opiece nad dziećmi wypoczywającymi w Żmiącej podczas wakacji. 

Obok indywidualnych spotkań z psychologiem czy pedagogiem jest to bardzo istotna część pracy terapeutycznej z młodzieżą nad jej problemami w określeniu własnej tożsamości, nad pozytywnym wartościowaniem siebie i swojej sytuacji życiowej oraz radzeniem sobie z silnymi emocjami wynikającymi W trakcie pracy wakacyjnej młodzież ta może spotkać osoby z podobnymi problemami, ma także szansę wykazania się swoimi zdolnościami, przy pozytywnym przykładzie innych wolontariuszy odnalezienia własnej drogi samorealizacji.

Corocznie zgłasza się do Ośrodka kilkadziesiąt rodzin zainteresowanych głównie przysposobieniem dziecka. Otrzymują stosowne wsparcie. 

Do Ośrodka zgłaszane są lub zgłaszają się także rodziny samodzielnie poszukujące wsparcia i specjalistycznej pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z opieką i wychowaniem dzieci. We współpracy z asystentami rodziny, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, a także na wniosek innych podmiotów Ośrodek oferuje także specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych, rodzin zastępczych (spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem), zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka), jak również dla rodzin adopcyjnych i ich dzieci. Są to rodziny wymagające szczególnego wsparcia i pomocy oraz pracy terapeutycznej.


Wiele działań Ośrodka kierowanych jest również do grupy uczącej się jeszcze młodzieży, która zainteresowana jest działalnością wolontariacką (zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Działalność ta dotyczy wsparcia dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej. Zaangażowanych jest w nią wielu młodych ludzi.

Coraz częściej klientami ośrodka są również rodziny rekonstruowane kierowane przez sądy rodzinne.

Ośrodek zapewnia wsparcie w organizacji wypoczynku letniego w Żmiącej dla dzieci z Rodzin Zastępczych, Rodzinnych Domów Dziecka, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Pogotowi Rodzinnych (w dwóch turnusach kolonijnych). 

Ośrodek udziela porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych dla osób z zewnątrz i dla rodzin byłych podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej, a także wsparcie dla matek oczekujących dziecka, które mogą otrzymać fachową poradę psychologiczno – pedagogiczną oraz pomoc prawną dotyczącą zrzeczenia praw.

Script logo