Współpraca

Ośrodek Adopcyjny współpracuje:

  • Ośrodek Adopcyjny współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
  • z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom (gdzie pracownicy OA są stale obecni i uczestniczą w pracy z dziećmi oraz rodzinami).
  • z Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi, Rodzinnymi Domami Dziecka, rodzinami zastępczymi różnego typu poprzez:

- Udział w zespołach konsultacyjnych,

- Badania psychologiczne i opinie psychologiczne dla dzieci,

- Porady prawne

-  Przygotowanie kart zgłoszeń dzieci do WBD

-  Udział w Stałych Zespołach ds. Okresowej Sytuacji Dziecka w rodzinnych domach dziecka

  • z uczelniami:

o   Wyższa Szkoła Filozoficzno – Historyczna „Ignatianum”

o   Uniwersytet Pedagogiczny,

o   Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego,

o   Policealna Szkoła Pracowników Socjalnych,

o   Uniwersytet Jagielloński

poprzez organizację praktyk studenckich, spotkania edukacyjne dotyczące problematyki sieroctwa społecznego oraz różnych form opieki zastępczej nad  dziećmi a także działalności CPOW i Ośrodka Adopcyjnego.

  • z Domem Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39 m.in. w zakresie opieki nad dziećmi z okna życia,
  • z Domem Matki i Dziecka przy ul. Żywieckiej 16,
  • z Ośrodkiem dla Osób Dotkniętych Przemocą na os. Krakowiaków /dzieci z tych ośrodków uczestniczyły również w wypoczynku wakacyjnym

 

Script logo