Inne formy wsparcia

Osoby adoptowane

Oferujemy wsparcie psychologiczno – pedagogiczne i prawne w zakresie problemu jawności adopcji, poszukiwania korzeni, budowania poczucia tożsamości – praca z młodzieżą, dziećmi, jak i osobami dorosłymi.

Spotkania odbywać się mogą w siedzibie w Krakowie, weekendowo w Żmiacej, jak również w okresie wakacji. Młodzież ma możliwość wyjechać na turnus terapeutyczny w Żmiącej, pracy jako wolontariusz przy organizacji wakacji dla dzieci ze środowiska opieki zastępczej.

Oferujemy też wsparcie merytoryczne i przygotowanie młodzieży z rodzin adopcyjnych w roli wolontariuszy podczas wypoczynku letniego w Żmiącej dla dzieci z Rodzin Zastępczych, Rodzinnych Domów Dziecka, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Pogotowi Rodzinnych

Adaptacja przysposobionego dziecka w szkole

WSPARCIE MERYTORYCZNE RODZICÓW I NAUCZYCIELI W TRAKCIE ADAPTACJI PRZYSPOSOBIONEGO DZIECKA W SZKOLE, W PROCESIE EDUKACJI.

Link do poradnika „Szkoła wrażliwa na traumę. Jak wspierać dziecko z doświadczeniem traumy w procesie edukacji” polecony przez Panią Katarzynę Kałamajską – Liszcz, aby rodzice i nauczyciele zapoznali się z tym co czują dzieci adoptowane. https://wioskisos.org/wp-content/uploads/2020/12/szkola-wrazliwa-na-traume.pdf

 

Matki zrzekające się władzy rodzicielskiej

Zapewniamy pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Przepisy prawne – Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2020, poz.821 z późn. zm.) nakłada na ośrodki adopcyjne zadanie udzielania psychologicznego wsparcia kobietom w ciąży, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U.2020, poz.1359)

Art. 119. (Zgoda rodziców przysposabianego)

  • 1. Do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
  • 2. Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka.

Art. 1191. (Zgoda blankietowa)

  • 1. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.
  • 2. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wyraziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do przysposobienia potrzebna. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzicem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
  • 3. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu tak postanowi.

 

Art. 1191a. (Wskazanie przez rodziców osoby przysposabiającego)

Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przysposabiającego, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka za zgodą tej osoby złożoną przed tym sądem. Osobą wskazaną może być również małżonek jednego z rodziców.

Art. 1192. (Okres wyczekiwania)

Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka.

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem