Szkolenie

Ośrodek Adopcyjny od początku swojego istnienia tj. od 1995r. w trakcie szkolenia umożliwia, nadzoruje i wspiera kontakt kandydatów do adopcji z dziećmi pozostającymi w pieczy zastępczej i z ich wychowawcami.

Podczas każdego weekendu szkoleniowego obok zajęć wykładowo – warsztatowych jest też czas przebywania z dziećmi i ich wychowawcami (jako tylko i wyłącznie wolontariusze, z którymi Dyrektor Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zawiera stosowne porozumienia).

Uczestnicy szkolenia mają możliwość kontaktu z dziećmi o różnych porach dnia, uczestniczenia we wspólnych posiłkach, codziennych zajęciach, zabawach, nauce, spacerach, grach na świeżym powietrzu, niedzielnej mszy św. i wspólnej modlitwie.

Daje to szansę na poznanie dzieci w ich codziennym życiu, w relacjach z innymi ludźmi, na przyjrzenie się problemom dzieci, które doświadczyły wcześniej traumatycznych przeżyć. Możesz zatem „przymierzyć się” do nowej roli, zobaczyć pozytywną perspektywę swojej decyzji, „dotknąć” problemów i spraw, z którymi być może konfrontować się będziesz jako rodzic adopcyjny w przyszłości w swojej rodzinie.

Dzięki temu, zanim podejmiesz nieodwołalną decyzję na całe życie, „na dobre i na złe”, możesz poprzez praktykę poznać świat dzieci żyjących poza rodziną naturalną, skonfrontować z rzeczywistością swoją wiedzę, przekonania i emocje wynikające z doświadczenia życiowego czy też stereotypowego myślenia o potrzebach dzieci żyjących w placówkach i rodzinach zastępczych.

Pobyty weekendowe wśród dzieci przebywających w zastępczym środowisku opiekuńczym wymagają aktywności i zaangażowania, ale eliminują poczucie biernego oczekiwania. Aktywne uczestnictwo w codziennym życiu dzieci, uczy rozpoznawać i odpowiednio reagować na problemy dzieci, a to wzmacnia poczucie kompetencji wychowawczych oraz wpływa na motywację i decyzję kandydatów.

Każdorazowy kontakt uczestników z dziećmi jest poprzedzany odpowiednim przygotowaniem oraz monitorowany i wspierany przez prowadzących szkolenie.

 

Podstawa Prawna

Podstawę prawną szkolenia i kwalifikowania kandydatów stanowi ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z późn. zm. wraz z aktami wykonawczymi, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r.w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Program szkolenia kierowany jest do osób pragnących przysposobić dziecko, spełniających warunki określone w art.114¹ ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, którzy uzyskali pozytywną wstępną ocenę Ośrodka na podstawie analizy wymaganych dokumentów, wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania oraz wstępnej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej.

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest takie przygotowanie przyszłych rodziców, aby mogli oni zapewnić przysposobionemu dziecku bezpieczne, trwałe i stabilne środowisko rodzinne.

Szkolenie jako całość daje uczestnikom możliwość przepracowania motywacji do przysposobienia dziecka, nabycia wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia potrzebnych do pełnienia roli rodzica adopcyjnego.

Celem zajęć praktycznych jest bezpośrednie zapoznanie się z problemami sieroctwa społecznego, z problemem pochodzenia dzieci przebywających w placówce, skonfrontowanie swoich wyobrażeń o problemach wychowanków placówek z rzeczywistością, przepracowanie własnych emocji. Jest to ważne uzupełnienie pracy warsztatowej w obszarze motywacji do przysposobienia dziecka.

Natomiast nie jest celem praktyki nawiązywanie kontaktów z dziećmi w celu ich przysposobienia (uczestnicy nie mają wiedzy o sytuacji prawnej dzieci, są zobowiązani do przestrzegania przedstawionych im wcześniej zasad praktyki, szanowania prywatności dzieci, współpracy z wychowawcami dzieci).

Organizacja szkolenia

Organizacja przebiegu szkolenia wychodzi naprzeciw potrzebom aktywnych zawodowo kandydatów, którzy mają możliwość udziału w szkoleniu w weekendy.

Miejsce szkolenia

Po odpowiednim przygotowaniu pedagogicznym , uczestnicy biorą udział w pięciu dwudniowych (weekendowych) sesjach szkoleniowych na terenie Filii Ośrodka Adopcyjnego i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Żmiącej. Zapewniamy wyżywienie, miejsca noclegowe (niezależne pokoje dla małżonków w osobnym domu na terenie obiektu, obok domu dzieci).

 W sytuacji, gdy ze względu na (w szczególności) wprowadzony na terenie kraju reżim sanitarny, nie jest możliwe prowadzenie zajęć stacjonarnych – szkolenie odbywają się w formie zdalnej.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie obejmuje 60 godzin dydaktycznych, w tym:

 • 40 godzin dydaktycznych przeznaczonych jest na część wykładowo – warsztatową szkolenia (w tym pięć godzin dydaktycznych warsztatów na temat motywacji kandydatów)
 • 20 godzin dydaktycznych przeznaczone jest na odbycie przez uczestników praktyki na terenie placówek w Żmiącej lub w innych zastępczych formach opieki (w tym pięć godzin grup wsparcia podsumowujących przebieg praktycznej części szkolenia)

Ogólny zakres programowy zajęć wykładowo – warsztatowych

 1. Wprowadzenie do problematyki sytuacji dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną oraz do problematyki rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego. 
 2. Elementy prawa rodzinnego, w szczególności dotyczące przysposobienia
 3. Więzi i relacje w rodzinie
 4. Umiejętności wychowawcze rodziców adopcyjnych
 5. Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnościami
 6. Podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka
 7. Formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych

Metody szkolenia

 • Prelekcje, warsztaty, prezentacje filmowe, dyskusje, analizy przypadków i innych materiałów szkoleniowych,
 • grupy wsparcia i “świadectwa” rodzin adopcyjnych

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem