O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy katolickim ośrodkiem adopcyjnym, działamy od 1995 roku. Mottem naszych działań są słowa: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Celem naszych działań jest inicjowanie i wspieranie przysposobienia dzieci oraz zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego dla zapewnienia naturalnego prawa dziecka do godziwego życia i posiadania rodziny w oparciu o wartości i zasady wychowania chrześcijańskiego.

Organem założycielskim i prowadzącym Ośrodek Adopcyjny Dzieło Pomocy Dzieciom jest Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

Działamy na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Małopolskiego o powierzeniu realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu procedur przysposobienia oraz przygotowaniu osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka. Zadanie publiczne realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera.

Współpracujemy z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

W Ośrodku jest zatrudniona wykwalifikowana kadra – psycholodzy, pedagodzy, prawnik.

Nasze działania

Podstawową ideą działania Ośrodka jest wspieranie naturalnego prawa dziecka do godnego życia i posiadania rodziny w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego.

Cele te realizowane są poprzez działalność wspierającą rodzinę naturalną dziecka, jak również przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych na rzecz sierot społecznych, które przebywają w placówkach lub w opiece zastępczej.

Zakres szczegółowych zadań Ośrodka Adopcyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887), umowy zawartej z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka.

Zakres szczegółowych zadań Ośrodka

Kwalifikujemy dzieci do przysposobienia

Kwalifikacja dziecka do przysposobienia obejmuje diagnozę psychologiczną, określenie specyfiki potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny, dokonywaną przez psychologa ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko
więzi emocjonalnej w nowej rodzinie, ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka.

Ośrodek adopcyjny sporządza „Kartę dziecka” zawierającą informacje o sytuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, gromadzi dostępną dokumentację medyczną i psychologiczną dotyczącą tych dzieci. W przypadku niepozyskania kandydata do przysposobienia dla danego dziecka, przekazuje informację wraz z dokumentacją w terminie określonym przepisami do Ośrodka Adopcyjnego prowadzącego Wojewódzki Bank Danych.)

Promujemy ideę adopcji, poszukujemy odpowiednich kandydatów do przysposobienia dziecka.

Promujemy ideę adopcji, poszukujemy odpowiednich kandydatów do przysposobienia dziecka.

Prowadzimy szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka wg. autorskiego programu szkolenia „Dzieło Pomocy Dzieciom”.
Prowadzimy procedury przysposobienia dziecka.
  • Dokonujemy doboru kandydatów na rodziców adopcyjnych ze względu na potrzeby dziecka spośród osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały kwalifikację. Dobranych kandydatów zapoznajemy z dostępną dokumentacją dotyczącą dziecka zakwalifikowanego do adopcji. Po podjęciu przez rodzinę decyzji o spotkaniu z dzieckiem, o ile jest to możliwe towarzyszymy kandydatom w pierwszym, niezobowiązującym spotkaniu. Po podjęciu decyzji o przysposobieniu pomagamy kandydatom w złożeniu zgromadzonych dokumentów oraz wniosków o przysposobienie do sądu rodzinnego.
  • Na etapie tzw. okresu preadopcji (po zwolnieniu dziecka przez sąd pod opiekę rodziny na okres próby) udzielamy wsparcia rodzinie oraz opiniujemy przebieg okresu osobistej styczności.
  • Po wydaniu przez sąd postanowienia o przysposobieniu pomagamy w przeprowadzaniu spraw formalnych takich jak zmiana aktu urodzenia, aktu Chrztu św., dokumentacji medycznej, jak również w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych dla dziecka oraz urlopu macierzyńskiego.
Udzielamy wsparcia psychologiczno – pedagogicznego kandydatom do przysposobienia dziecka, osobom które już przysposobiły dziecko, osobom adoptowanym.
Zapewniamy pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
Organizujemy grupy wsparcia dla kandydatów do przysposobienia dziecka dla osób, które już przysposobiły dziecko.
Organizujemy Małopolskie Zjazdy Rodzin Adopcyjnych pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.
Prowadzimy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem