Polityka
                    prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej  RODO, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Dzieło Pomocy Dzieciom, z siedzibą w Krakowie, ul. Rajska 10, 31-124 Kraków.
 2. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: tel. 12-631-03-04, 12-631-03-00, 
  12-631-03-05,12-631-03-01,  e-mail:  rajska10@dpd.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danychw zakresie prowadzenia działalności Placówek opiekuńczo-wychowawczych, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji procedur określonych w  ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej, będących celem dzialaności naszych Placówek.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny w trakcie trwania stosunku pracy oraz czas archiwzacji dokumentacji określony na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Posiadacie Państwo prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i nie będą profilowane.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,którym w Polsce jest Urząd Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 3. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także naszym podwykonawcom.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem