Dla kandydatów

Co to jest adopcja?

(łac. Adoptio) – przysposobienie, prawne uznanie obcego biologicznie dziecka za własne.

Proces adopcji reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887). Kandydaci do przysposobienia dziecka winni spełniać warunki  art.114 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, uzyskać pozytywną ocenę wstępną Ośrodka na podstawie analizy wymaganych dokumentów, wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania oraz wstępnej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej.

Procedura pracy z kandydatami

do przysposobienia dziecka:

(więcej informacji)

Oczekiwania wobec kandydatów
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • odpowiednie warunki bytowe i finansowe
 • dobry stan zdrowia, w tym zdrowia psychicznego
 • właściwa motywacja do podjęcia się roli rodzica adopcyjnego
 • odpowiednia różnica wieku między kandydatami na rodziców adopcyjnych a przysposobionym dzieckiem
 • dojrzałe postawy rodzicielskie i właściwe postawy wychowawcze (postawa akceptacji, rozumienie potrzeb dziecka, tolerancja, brak nadmiernych wymagań przy jednoczesnej konsekwencji wychowawczej)
 • prawidłowo funkcjonująca para małżeńska:
 • trwałość relacji małżeńskiej – odpowiedni staż małżeński
 • stabilność związku- jako czynnik istotny dla poczucia bezpieczeństwa dziecka
 • jakość relacji małżeńskiej – właściwe strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, gotowość małżonków do udzielania sobie wsparcia,
 • gotowość do rozwijania swoich kompetencji  wychowawczych,  a także wiedzy i umiejętności związanych z pełnieniem funkcji rodzica adopcyjnego.
Wymagane dokumenty

Wymogi formalne dla kandydatów do przysposobienia dziecka – zgodnie z art. 161 ust. 2 oraz art. 172 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.149.887 z późn.zm.). (Więcej informacji)  (wykaz szczegółowy dokumentów)

 1. wniosek kandydata do przysposobienia dziecka wraz z uzasadnieniem przyczyn, dla których kandydat do przysposobienia dziecka chce przysposobić dziecko oraz wyrażeniem zgody na udział w procedurze adopcyjnej, zawierający w szczególności następujące informacje (wzór dokumentu):
  • imię i nazwisko;
  • obywatelstwo;
  • adres miejsca zamieszkania i zwykłego pobytu;
  • datę urodzenia;
  • numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • stan cywilny;
  • numer telefonu i adres poczty elektronicznej
 2. autobiografia/ życiorys, zawierający w szczególności informacje dotyczące: (wskazówki):
  • wykształcenia
  • wykonywanego zawodu
  • miejsca pracy
  • dzieci pozostających pozostające na utrzymaniu, w tym pod władzą rodzicielską, wraz z danymi o ich wieku, stanie zdrowia i rozwoju.
  • wyznania i pochodzenia etnicznego – w celu doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka
 3. odpis zupełny aktu małżeństwa, a w przypadku osoby niepozostającej w związku małżeńskim – odpis zupełny aktu urodzenia;
 4. zdjęcie (najlepiej zdjęcia aktualne oraz wspólne);
 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego *;
 6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że dana osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem *;
 7. zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej, oświadczenie o przychodowości gospodarstwa rolnego, a w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę kopię decyzji ustalającej prawo do emerytury lub renty, ze wskazaniem wysokości osiąganych z tych tytułów dochodów (poprzez kserokopię rozliczenia PIT za ostatni rok, z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego) *;
 8. oświadczenia dotyczące pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej (druk w załączeniu)*.
  Dodatkowo, inne dokumenty, jak m.in.:
 9. do okazania dowód osobisty i/lub dokument potwierdzający obywatelstwo/ prawo pobytu na terenie RP.
 10. akty własności nieruchomości – akty notarialne, wyciągi z księgi wieczystej, inne zaświadczenia o tytule do nieruchomości – wg uznania.
 11. referencje/ opinie dot. kandydata (np. z zakładu pracy, od osoby duchownej) – wg uznania.
 12. wyciąg z księgi ślubów – dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego – wg uznania.
 13. oświadczenia o (wzór oświadczenia):
  • korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich*;
  • wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego* – jeśli dotyczy.
 14. klauzula informacyjna wraz z informacją do klauzuli informacyjnej. (klauzula)  (informacja do klauzuli)

*Dokumenty do ew. aktualizacji w momencie składania do sądu wniosku o przysposobienie

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem